CẤU TRÚC ĐỀ THI SAT MỚI TỪ 3/2016

Facebook
icon2

ĐIỂM SỐ

Không có điểm phạt. Tổng điểm là 1600 với:

• Toán: 800

• Đọc-Viết: 800

time

THỜI GIAN LÀM BÀI

3 tiếng

3 tiếng 50 phút nếu có bài viết luận

cautruc

CẤU TRÚC

• 1 bài kiểm tra đọc- viết:

– 65 phút cho phần đọc

– 35 phút cho phần ngôn ngữ và viết

• 1 bài kiểm tra Toán:

– 55 phút cho phần được sử dụng máy tính

– 25 phút cho phần không được sử dụng máy tính

• 1 bài viết luận (50 phút, không bắt buộc)

• Đối với câu hỏi trắc nghiệm có 4 lựa chọn

toan

TOÁN

Tập trung vào phân tích số liệu, số học và giải toán.

Máy tính được sử dụng cho 37 câu, và 20 câu không được sử dụng máy tính

doc-viet

ĐỌC – VIẾT

• Đọc

– Không có phần hoàn thành câu

– Kiểm tra hiểu biết thông qua các đoạn văn về Mỹ, về văn hóa, lịch sử/xã hội học và khoa học thế giới.

• Viết và ngôn ngữ

– Kiểm tra thông qua các đoạn văn liên quan đến nghề nghiệp, lịch sự/xã hội học, nhân chủng học và khoa học.

bailuan

BÀI LUẬN

Bài luận là tự chọn

Học sinh có 50 phút để phân tích một văn bản 650-750 chữ và hoàn thành bài luận

Bài luận kiểm tra khả năng đọc, phân tích và viết, đòi hỏi học sinh phân tích tài liệu và giải thích luận điểm của tác giả

Liên quan đến vấn đề thực tế.

Send message ×