Ruby

Facebook

ruby

 

Khóa học tập trung vào kiến thức cơ bản về lập trình web trong Ruby on Rails. Khóa học sẽ cung cấp cho người học nhiều kỹ thuật mà hầu hết các nhà phát triển web cần biết ví dụ như thiết kế web đáp ứng với Bootstrap, quản lý mã nguồn với GIT, kiểm tra với RSpec và kiến thức cơ bản của AWS (Docker, Heroku).

QUA KHÓA HỌC BẠN SẼ

– Xây dựng một trang web thương mại điện tử cơ bản với Ruby on Rails
– Thiết lập môi trường phát triển cho không chỉ Ruby on Rails mà còn các công nghệ web khác
– Biết làm thế nào để duy trì chất lượng trang web bằng các cách thức kiểm tra tự động
– Sẵn sàng làm việc trong các đội phát triển web chuyên nghiệp

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 

Buổi
(3h/buổi)  
Chủ đề Nội dung
1 Cài đặt môi trường – Cài đặt Docker
– Sử dụng Docker trong lập trình Ruby on Rails
– Ứng dụng Hello World trong Ruby on Rails
– Quản lý mã nguồn với GIT
– Triển khai ứng dụng đã xây dựng trên Heroku
2 Layout, HTML, CSS – Tạo layout cho trang web
– Sử dụng Bootstrap để xây dựng website
responsive
– Sử dụng CSS/SCSS trong Ruby on
3 Layout, HTML, CSS (Lab) – Xây dựng website cá nhân với Bootstrap và SCSS
4 Lập trình cơ sở dữ liệu – Cài đặt Cơ sở dữ liệu Postgresql bằng Docker
– Truy vấn dữ liệu cơ bản với Active Record
– Sử dụng tham số và sử dụng các truy vấn thêm,
xóa, cập nhật, tìm kiếm dữ liệu
5 Lập trình cơ sở dữ liệu nâng
cao
– Mô tả ràng buộc giữa các bảng
– Phân trang
– Triển khai và cấu hình cơ sở dữ liệu với Heroku
– Triển khai ứng dụng trên Heroku
6 Lập trình cơ sở dữ liệu (Lab) – Xây dựng chức năng viết blog cho website cá
nhân đã thực hiện
7 Tương tác với client – Sử dụng Javascript & jQuery trong Ruby on Rails
– Thao tác DOM
– Cài đặt AJAX cơ bản với Javascript
– Cài đặt Web API bằng Rails API và Active Model
Serializer
8 Tương tác với client (Lab) – Cài đặt Web API và AJAX để tìm kiểm và tự động
tải thêm các bài blog mới
9 Kiểm thử ứng dụng – Viết các Unit Test: controller test, model test với
RSpec
– Viết các Feature Test với Cucumber & RSpec
– Sử dụng một số hệ thống đánh giá chất lượng mã
nguồn và CI
10 Kiểm tra cuối khóa  

 

GIẢNG VIÊN

Anh-Tu Hoang, University of Science in Ho Chi Minh City

 

 

Send message ×